Branislav Moňok

— Priatelia Zeme, SPZ

Braňo Moňok sa téme odpadov venuje už viac než 20 rokov: od roku 1995 pracoval v stredisku triedeného zberu Centra zneškodňovania odpadov Košice; od roku 1998 pracuje v OZ Priatelia Zeme – SPZ. Zameriava sa na spoluprácu so samosprávami, na zefektívňovaní systémov odpadového hospodárstva, vyhľadáva vo svete a zavádza do praxe nové účinné prvky v zmysle konceptu Zero Waste, vedie informačné kampane pre verejnosť, pomáha pri navrhovaní a zriaďovaní kompostární, zberných dvorov... Je prednášateľom, školiteľom a autorom mnohých odborných publikácií a štúdií o nakladaní s biologickými odpadmi, kompostovaní, triedení odpadov, predchádzaní vzniku odpadov pre samosprávy, odbornú a laickú verejnosť. Aktívne sa zapája do tvorby strategických a koncepčných dokumentov a legislatívy SR v oblasti odpadov. Zero waste praktizuje aj v osobnom živote: jeho trojčlenná domácnosť už niekoľko rokov nevyprodukovala viac ako 10 kg odpadu za rok.