Marek Kurinec

– Odpadový špecialista obce Košeca

Marek sa komunálnym odpadom venuje už viac ako 27 rokov. Najskôr intenzívne 23 rokov pôsobil v mesta Dubnica nad Váhom, posledné 4 roky pôsobí v obci Košeca.V roku 1993 bol spoluzakladateľom občianskeho združenia Dubnická Environmentálna Skupina, je jeho doterajším aktivistom a aj projektovým menežérom. Združenie svojimi aktivitami a kampaňami pomáhalo najmä budovať a rozvíjať moderný a efektívny systém odpadového hospodárstva mesta, ale aj chrániť systém triedeného zberu v meste pred nevhodnými zásahmi. Realizovalo projekty na predchádzanie vzniku odpadov, jeho opätovné používanie, domáce kompostovanie, ale aj bránilo zneškodňovaniu odpadov, výstavbe a rozširovaniu nadregionálnej skládky odpadov. Marek, ako aktivista a aj ako poslanec mestského zastupiteľstva, výrazne prispel k zavedeniu spravodlivejších a motivačných poplatkov za odpady v Dubnici nad Váhom prostredníctvom množstvových zberov (kontajnerovo – intervalový, resp. elektronický vrecový s čiarovými kódmi).V rokoch 1994 – 2015 pôsobil v Technických službách mesta, najskôr ako pracovník pri dotrieďovaní odpadov, potom mal na starosti evidenciu odpadov a komunikáciu s verejnosťou a 8 rokov riadil celé odpadové hospodárstvo mesta ako vedúci surovinovo – odpadového hospodárstva. Za jeho riadenia získalo Mesto Dubnica nad Váhom viacero ocenení v súťaži ENVI-PAK, a.s. (Hlavná cena – Najlepšie separujúce mesto na Slovensku – r. 2010, Najvyššia vyseparovateľnosť – r. 2012 a 2013, Najvyššia efektivita zbernej siete – r. 2015) a 1. miesto v súťaži “3Z” Priateľov Zeme – SPZ najväčší pokrok v odpadovom hospodárstve – r. 2010.Od roku 2016 pôsobí na Obecnom úrade Obce Košeca ako špecialista pre odpadové hospodárstvo obce. Inicioval a pripravil zavedenie SMART elektronickej evidencie zberov zmesového odpadu a triedených zložiek v obci prostredníctvom elektronických čipov a nálepiek s QR kódov. Na základe elektronickej evidencie navrhol systém spravodlivejších a motivačných miestnych poplatkov za komunálne odpady. Za elektronickú evidenciu odpadov získal minulý rok ocenenie “Úradnícky čin roka” v kategórii – Samospráva.”