Silvia Pastoreková

– Vedkyňa

Je medzinárodne renomovanou odborníčkou v oblasti experimentálneho onkologického výskumu a v súčasnosti aj riaditeľkou Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Je zodpovednou riešiteľkou domácich aj medzinárodných projektov, spoluinventorkou medzinárodných patentov na využitie nádorového biomarkera CA9 v diagnostike a liečbe rakoviny. Je členkou Vedeckej rady Stredoeurópskeho technologického inštitútu Masarykovej univerzity v Brne, členkou Učenej spoločnosti Slovenska, nositeľkou Krištáľového krídla a v súčasnosti predsedníčkou poroty Krištáľového krídla v kategórii Medicína a veda. Je autorkou a spoluautorkou 236 publikácií citovaných viac než 9500 krát, s h-indexom 51 (podľa databázy Web of Science). V spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky v Biomedicínskom centre SAV iniciovala projekt "Zelené laboratórium a kancelária", ktorý je motivovaný nielen alarmujúcim stavom životného prostredia a túžbou aktívne prispieť k jeho zlepšeniu, ale aj príkladom popredných svetových vedeckých inštitúcií a univerzít, ktoré majú program zeleného laboratória ako dôležitú súčasť svojej internej kultúry. Cieľom projektu je znížiť environmentálny dopad výskumu bez ohrozenia jeho kvality a pri zachovaní nevyhnutných podmienok pre experimentálnu prácu v biomedicíne.