Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi majiteľom zakúpenej vstupenky na strane jednej a spoločnosťou Still Moments s. r. o.
Janka Alexyho 5, 841 01 Bratislava, IČO: 44 798 385, DIČ:2022829820, na strane druhej.

1. DEFINÍCIE POJMOV, ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Still Moments s. r. o. – Organizátor podujatia
Spoločnosť Still Moments s. r. o. je organizátorom podujatia Slovakia Going Zero Waste a zabezpečuje predaj vstupeniek na toto podujatie a to prostredníctvom vlastného objednávkového formulára na webovej stránke http://zero-waste.sk/
1.2. Podujatie
Podujatie je druhou interaktívnou konferenciou o živote bez odpadu na Slovensku: Slovakia Going Zero Waste, ktorá sa koná dňa 07.04.2019 v priestoroch Starej Tržnice v Bratislave a ktoré organizuje organizátor.
1.3. Vstupenka
Vstupenka je potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za jednorazový poplatok vstup na podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenku nie je možné vrátiť do predaja, vymeniť alebo svojvoľne vytlačiť jej duplikát. Spravidla sa vstupenkou na podujatie rozumie faktúra o úhrade, ak nie je v pokynoch k uvedenému podujatiu uvedené inak. Ak kupuje zákazník viac vstupeniek na uvedené podujatie súčasne, každá vstupenka je identifikovateľná podľa mena a priezviska označeného na vstupenke.
2. OBJEDNÁVKA
2.1. Spôsob objednania tovaru
Odoslaním objednávkového formulára máte rezervovaný počet objednaných vstupeniek. Do 24 hodín po objednávke Vám pošleme potvrdzujúci email s faktúrou za Vaše vstupenky.
2.2. Práva a povinnosti majiteľa vstupenky
2.2.1. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť vstupenku na jednorazový vstup na podujatie, na ktoré bola zakúpená
2.2.2. Majiteľ vstupenky sa kúpou a využitím vstupenky stáva zmluvným partnerom organizátora daného podujatia.
2.2.3. Majiteľ vstupenky je povinný skontrolovať si vstupenku a údaje na nej ihneď po úhrade ceny vstupenky a prípadné vady bezodkladne oznámiť organizátorovi.
2.2.4. Predložením vstupenky pri vstupe na podujatie vyjadruje majiteľ vstupenky súhlas s pokynmi organizátora v mieste konania podujatia a podmienkami, ktoré sa k nim viažu.
2.3. Rozsah služieb, zmena rozsahu služieb, storno
2.3.1. K obmedzeniu ponuky služieb a ich využitia môže dôjsť vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku okolností súvisiacich s ročným obdobím, zdravotným stavom účinkujúcich a pod. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu podujatia. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktoré súvisia s obmedzením uvedeného podujatia vopred, je organizátor povinný prostredníctvom e-mailu alebo na webovej stránke http://zero-waste.sk/ informovať majiteľov vstupeniek o zmene, zrušení, náhradnom termíne podujatia, prípadne o mieste a čase vracania vstupného. Majiteľ vstupenky nemá právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny vstupenky, ak sa podujatia zúčastnil alebo ak využil navrhovaný nový termín podujatia, a rovnako nemá nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta podujatia, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky a pod.).
2.3.2. Pri zrušení podujatia sa finančné prostriedky predstavujúce cenu vstupenky vracajú bez zbytočného odkladu po zverejnení oznámenia o zrušení podujatia organizátorom. Nárok na vrátenie vstupného sú majitelia vstupeniek oprávnení uplatniť si najneskôr v lehote do 3 rokov od plánovaného uskutočnenia podujatia. Miesto, čas a spôsob vrátenia vstupného určí organizátor a oznámi majiteľom vstupeniek prostredníctvom e-mailu alebo na webovej stránke http://zero-waste.sk/ .
2.3.3. V prípade zakúpenia vstupenky nie je možné od zmluvy s organizátorom odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného, a to ani v prípade, že došlo k zakúpeniu vstupenky prostredníctvom internetovej stránky http://zero-waste.sk/, nakoľko v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom zmluva na kúpu vstupenky na podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa predávajúci, t.j. organizátor, zaväzuje poskytnúť majiteľovi vstupenky službu na voľný čas.
2.3.4 Organizátor nebude akceptovať vrátenie už zaplatenej vstupenky na podujatie, ktoré sa bude konať. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného majiteľom vstupenky za nevyužitú vstupenku.

3. PLATBA
3.1. Spôsob platby
Záujemca môže zaplatiť vstupenku prostredníctvom internetovej stránky http://zero-waste.sk/ prevodom na účet.
3.2. Potvrdenie o platbe
Do 2 týždnov po objednávke zašle organizátor majiteľovi vstupenky potvrdzujúci email s faktúrou za vstupenky. Ak by sa tak nestalo, kontaktujte prosím organizátora e-mailom na: silvia@zero-waste.sk
4. PRÁVA A POVINNOSTI
4.1. Práva a povinnosti predávajúceho
Spoločnosť Still Moments s.r.o., sa zaväzuje bezodkladne informovať majiteľov vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky http://zero-waste.sk/ alebo e-mailom o všetkých vopred známych zmenách, ktoré sa pri tomto podujatí vyskytli. Spoločnosť Still Moments s.r.o. nenesie zodpovednosť za nevyužitie vstupenky na podujatie, za neskontrolovanie vstupeniek majiteľom vstupenky, za zmenu alebo zrušenie podujatia v prípade, ak oznámila majiteľovi vstupenky e-mailom alebo prostredníctvom internetovej stránky http://zero-waste.sk/ zmeny a spôsob vrátenia zaplateného vstupného v zmysle bodu 2.3. týchto všeobecných obchodných podmienok.
4.2. Práva a povinnosti kupujúceho
Majiteľ vstupenky sa zaväzuje zaplatiť za rezervované vstupenky dojednanú cenu v plnej výške a uviesť všetky organizátorom požadované údaje úplne a pravdivo.

5. REKLAMÁCIE
5.1. Spôsob vybavenia reklamácie a vrátenia peňazí
5.1.1. V prípade zmeny alebo zrušenia podujatia je majiteľ vstupenky povinný informovať sa o spôsobe, mieste a čase vrátenia vstupného na e-mailovej adrese: silvia@zero-waste.sk, alebo na webovej stránke http://zero-waste.sk/. K žiadosti o vrátenie peňazí, je potrebné vždy doložiť relevantný doklad o tejto úhrade na účet organizátora.
5.1.2. Vrátenie relevantnej sumy prebieha spravidla bezhotovostne, na účet, ktorý majiteľ vstupenky uvedie v reklamácii.
5.1.3. V prípade zrušenia/zmeny podujatia nemá majiteľ vstupenky nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta podujatia, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky a pod.)
5.1.4. Za predmet reklamácie nemôže byť považovaný darček vo forme predmetu alebo služby, ktorý obdržal majiteľ vstupenky zdarma k zakúpenej vstupenke.

6. OCHRANA DÁT, OSOBNÝCH ÚDAJOV
6.1. Spoločnosť Still Moments s. r. o., ako organizátor Podujatia, v súvislosti s predajom vstupeniek v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č. 118/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov získava a spracúva osobné údaje majiteľov vstupeniek predovšetkým v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny/mailový kontakt, príp. titul, dátum narodenia, a to na účely poskytnutia konkrétnej služby, správy záväzkovo-právnych vzťahov majiteľov vstupeniek a organizátora podujatí, a na marketingové účely organizátora podujatí. Informácie poskytnuté organizátorovi prostredníctvom objednávkového formulára nebudú ďalej poskytované tretím osobám. Organizátor ich použije iba pre vlastnú potrebu v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov k zlepšeniu a spravovaniu svojich služieb, k obchodným a marketingovým účelom firmy. Všetky údaje majúce povahu osobných údajov, v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z., sú získavané výhradne na základe súhlasu dotknutých osôb, pričom dotknuté osoby prehlasujú že poskytujú prevádzkovateľovi bezpodmienečný súhlas na spracovanie týchto osobných údajov s tým, že tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať a súhlas je daný na vopred stanovený účel a v rozsahu údajov, s ktorých spracovaním dotknutá osoba súhlasí. Prevádzkovateľ sa zaručuje že spracovávané osobné údaje chráni pred ich zverejnením tretím osobám a že ich uchováva a používa výhradne na stanovený účel a v súlade so Zák. 18/2018 Z.z. Registrovaný účastník (ďalej len „účastník“) v zmysle Zák. 18/2018 Z.z. súhlasí s tým, aby Organizátor spracoval, uchoval a použil účastníkom uvedené osobné údaje, v rozsahu nevyhnutnom na stanovený účel a v rozsahu, ktorý dotknutý účastník poskytuje, v súlade so zákonnými bezpečnostnými zásadami a v súlade so zákonnou ochranou týchto osobných údajov. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu objednaním vstupenky a súčasným vyjadrením súhlasu účastníka s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, organizátora podujatia a účastníka podujatia, ako aj obsahujú základné zásady ochrany osobných údajov pri ich získavaní, uchovávaní a spracovaní organizátorom. Podmienkou pre zakúpenie vstupenky je, že sa účastník oboznámi s obsahom týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom má možnosť sa aktívne podieľať na ich obsahu a vyjadrí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami súhlas, ako aj vyjadrí súhlas so získavaním a spracovaním osobných údajov, ktorý je ich súčasťou. 6.2. Majiteľ vstupenky, je dotknutou osobou v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. Dotknutá osoba týmto prehlasuje, že je staršia ako 16 rokov a je oprávnená vyjadriť súhlas podľa § 15 Zákona 18/2018 Z.z. Za dotknutá osobu, mladšiu ako 16 rokov vyjadruje súhlas jej zákonný zastupca. Dotknutá osoba týmto záväzne prehlasuje, že poskytuje svoje osobné údaje prevádzkovateľovi – organizátorovi podujatia v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónny/mailový kontakt. Dotknutá osoba týmto prehlasuje, že dáva súhlas na uchovanie a na spracovanie poskytnutých osobných údajov a to v databáze organizátora. Získanie a spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie účelu zmluvy medzi organizátorom a účastníkom, teda na rezerváciou vstupenky (ktorá je každá unikátna, označená osobitným číselným kódom), potvrdenie rezervácie, uskutočnenie platby a zaslanie vstupenky na podujatie na kontaktné údaje dotknutej osoby. Účel pre ktorý poskytuje dotknutá osoba svoje osobné údaje je : zaslanie potvrdenia o rezervácii, spracovanie platby, zaslanie vstupenky a tiež na marketingové, reklamné a propagačné účely, to znamená najmä kontaktovanie dotknutej osoby za účelom zaslania noviniek o podujatí, newsletter, organizačné pokyny a podobne. Dotknutá osoba zároveň vyjadruje týmto súhlas na získanie a spracovanie svojej podobizne, ktorá môže byť zachytená na fotografii a videozázname z podujatia a to výlučne na umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo a na marketingové účely. Dotknutá osoba je informovaná o tom, že svoj súhlas so získaním, uchovaním, spracovaním a použitím svojich osobných údajov, sa poskytuje na neurčitú dobu a môže ho kedykoľvek odvolať a za spracovanie údajov a použitie na stanovený účel, jej nepatrí odmena. 6.3.Organizátor sa zaväzuje v súlade so Zák. 18/2018 Z.z. zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch, v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny/mailový kontakt, príp. titul, dátum narodenia, ktoré nesprístupní tretej osobe. Organizátor sa zaväzuje ochraňovať a uchovať osobné údaje spôsobom podľa Zák. 18/2018 Z.z.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA Podmienkou pre prijatie rezervácie a zakúpenie vstupenky na podujatie, je vyjadrenie súhlasu s týmto všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré obsahujú jednak práva a povinnosti účastníka a organizátora a zároveň obsahujú súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov účastníka ako dotknutej osoby organizátorom. Súhlas s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami, účastník vyjadrí označením tohto súhlasu na prihlasovacom formulári organizátora. Označenie súhlasu touto formou sa považuje v zmysle príslušných právnych predpisov, za písomný prejav vôle účastníka s týmto všeobecnými obchodnými podmienkami, nakoľko sa prihlasovací formulár generuje za použitia údajov o konkrétnom účastníkovi, ktorý touto formou svoj individuálny súhlas vyjadruje. Súhlas s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami je zároveň súhlasom s použitím poskytnutých osobných údajov podľa čl. 6 týchto všeobecných obchodných podmienok, nakoľko poskytnutie údajov a súhlasu na ich spracovanie je neoddeliteľným obsahom týchto všeobecných obchodných podmienok. Zakúpením vstupenky a označením súhlasu s týmto všeobecnými zmluvnými podmienkami na webovej stránke, ako aj a predložením pri vstupe na podujatie vyjadruje majiteľ vstupenky súhlas s všeobecnými obchodnými podmienkami organizátora. Účastník potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal, porozumel im, bola zachovaná jeho možnosť aktívnej participácie a modifikácie ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke http://zero-waste.sk/ a pri každom nákupe vstupenky a vyjadrení súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa zaručuje aktuálnosť obsahu týchto podmienok. V prípade, že určité práva a povinnosti nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, použije sa úprava platných právnych predpisov Slovenskej republiky a to najmä a nie výhradne Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, právne predpisy na ochranu spotrebiteľa a Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. INFORMÁCIA K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Získavanie a spracovávanie osobných údajov
Sme potešení vašou návštevou na našich webových stránkach a tiež vaším záujmom. Berieme ochranu vašich osobných údajov vážne a chceli by sme, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok cítili dobre. Ochrana vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou, na ktorú pri našich obchodných procesoch pamätáme. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete v rámci využívania služieb poskytovaných alebo ponúkaných našou spoločnosťou, alebo ktoré sú získavané počas návštevy našich webových stránok, spracovávame v súlade s právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Takto získané osobné údaje budú našou spoločnosťou ako správcom osobných údajov využité len na účely a za podmienok stanovených v týchto Podmienkach.
Vaše osobné údaje zhromažďujeme len vtedy, keď nám ich poskytnete dobrovoľne a z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie k odberu tovaru či služieb alebo k účasti v súťaži, anketách, vypísaniu cien alebo na realizáciu zmluvy apod. Vaše osobné údaje môžu byť rovnako v obmedzenom rozsahu zhromažďované a spracovávané aj pri návšteve našich webových stránok prostredníctvom tzv. cookies, ak ich používanie nezakážete.
Vaše osobné údaje budú použité na informovanie o nových produktoch, službách, špeciálnych ponukách a na optimalizáciu našich služieb vám, popr. na zasielanie obchodných oznámení, ako je uvedené ďalej, a to vždy len na účel, na ktorý boli uložené a v nevyhnutnom rozsahu. Vaše osobné údaje nebudú bez vášho predchádzajúceho dovolenia predávané iným správcom osobných údajov. Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom je prípustné len na základe povinnosti stanovenej právnymi predpismi. Technickým zaistením spracovania vašich osobných údajov, ktoré poskytujete našej spoločnosti Umenie byť ženou s. r. o. Cesta na Kamzík 5B, 831 01 Bratislava, IČO: 50 518 046, alebo Umenie byť ženou KE, s.r.o., Cesta na Kamzík 5B, 83101 Bratislava, IČO: 51120330, má na tento účel postavenie spracovateľa, respektíve prevádzkovateľa osobných údajov v súlade so Zák. 18/2018 Z.z.. Spoločnosť Umenie byť ženou s. r. o. a Umenie byť ženou KE, s.r.o., má povinnosť k ochrane osobných údajov a je oprávnená použiť vaše osobné údaje len na účel a v rozsahu stanovenom v týchto Podmienkach.
Zasielanie obchodných oznámení
Vami poskytnutú emailovú adresu je spoločnosť Spoločnosť Umenie byť ženou s. r. o. a Umenie byť ženou KE, s.r.o., oprávnená využiť na zasielanie obchodných oznámení, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, súťažiach alebo na ponuku výrobkov a služieb, a to v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. V prípade, že si neželáte ďalšie zasielanie elektronických obchodných oznámení, môžete sa z odberu kedykoľvek bezplatne odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu obsahujúceho obchodné oznámenie.
Bezpečnosť
Spoločnosť Umenie byť ženou s. r. o. a Umenie byť ženou KE, s.r.o., prijíma a dodržiava technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby chránila Vaše osobné údaje proti ich úniku, strate, zničeniu a proti neoprávnenému zásahu nepovolaných osôb. Spracovávanie vašich osobných údajov a prístup k nim bude zaisťovaný len na to poverenými osobami, ktoré sú zaviazané k povinnosti mlčanlivosti a k dodržiavaniu zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom znení.
Právo na informácie
Je našou zákonnou povinnosťouVvás ako subjekt osobných údajov v zmysle Zák. 18/2018 Z.z. informovať o tom, že poskytnutie osobných údajov našej spoločnosti je dobrovoľné. Máte právo byť kedykoľvek na požiadanie informovaní o tom, aké údaje o vás spracovávame, na aké účely a ďalej o tom, akým ďalším subjektom sú vaše osobné údaje predávané, v akom rozsahu a na aký účel. Máte právo na prístup k vašim osobným údajom, na ich opravu, zablokovanie alebo likvidáciu nesprávnych alebo nepresných údajov. V prípade, že na poskytnutie Vašich osobných údajov bol požadovaný Váš výslovný súhlas, máte právo Váš súhlas kedykoľvek písomne a bez postihu odvolať, a to zaslaním písomného oznámenia na našu adresu: Umenie byť ženou s. r. o., Cesta na Kamzík 5B, 831 01 Bratislava.Pokiaľ máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na info@umeniebytzenou.sk, kde sme vám k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale i v prípade návrhov alebo sťažností.
Použitie a postúpenie osobných údajov
Spoločnosť Umenie byť ženou s. r. o. a Umenie byť ženou KE, s.r.o.,používa vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na ankety týkajúce sa produktov a na marketingové účely vždy len v takom rozsahu, aký je na to nevyhnutný a v rozsahu aký bol Vami odsúhlasený a na Vami odsúhlasený účel.
Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov. Naši spolupracovníci, agentúry a obchodníci sú z našej strany viazaní diskrétnosťou a mlčanlivosťou.
Možnosť odhlásenia
Naša spoločnosť získava a používa Vaše údaje zákonným spôsobom a za účelom registrácie na podujatia a na marketingové účely. Zároveň v záujme skvalitnenia služieb a prijímanie Vašich spätných väzieb a názorov, je potrebné zachovať kontakt medzi našou spoločnosťou a Vami, našim zákazníkom. Vaše údaje prispievajú k tomu, aby sme vás mohli informovať o našich produktoch a službách, prípadne zistiť váš názor na ne. Účasť na takýchto akciách je, samozrejme, dobrovoľná. Ak by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu. Cookies
Spoločnosť Umenie byť ženou s. r. o. a Umenie byť ženou KE, s.r.o., používa cookies na to, aby mohla sledovať preferencie návštevníkov a aby mohla podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé „súbory”, ktoré sa uložia na váš pevný disk. To vedie k zjednodušeniu navigácie a zaisteniu vysokej miery užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať o. i. na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky.
Keď navštívite naše webové stránky, zaznamenajú naše webové servery pomocou cookies štandardným spôsobom IP adresu, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite, a tiež dátum a dĺžku návštevy.
Používanie cookies môžete deaktivovať vo svojom internetovom prehliadači.
Spracovávanie osobných údajov tretími stranami
Webové stránky našej spoločnosti môžu obsahovať odkazy na webové stránky iných spoločností. Je našou povinnosťou vás upozorniť na to, že pokiaľ kliknete na odkaz na akékoľvek takéto stránky, môže sa riadiť ochrana osobných údajov na týchto stránkach vlastnými zásadami na ochranu osobných údajov a spoločnosť Spoločnosť Umenie byť ženou s. r. o. a Umenie byť ženou KE, s.r.o., nemôže byť zodpovedná za súlad podmienok ochrany osobných údajov tretích strán – prevádzkovateľov týchto iných webových stránok s právnymi predpismi. Pri návšteve webových stránok tretích strán a pred poskytnutím vašich osobných údajov na webových stránkach tretích strán si, prosím, skontrolujte ich zásady ochrany osobných údajov.
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Prehlásenie prevádzkovateľa: Spoločnosť Umenie byť ženou s. r. o. a Umenie byť ženou KE, s.r.o., sa zaväzuje úplne rešpektovať dôverný charakter vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate v objednávke našich produktov, sú nevyhnutné na vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich na realizáciu celého obchodu, vrátane nevyhnutných účtovníckych operácií, vystavenia daňových dokladov, identifikácie vašich bezhotovostných platieb a na komunikáciu s vami.
Vaše detailné osobné dáta a údaje o nákupoch sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.
Súhlas registrujúceho sa návštevníka webu: Vyplnením webového formulára súhlasí kupujúci so zaradením všetkých ním vyplnených osobných údajov do databázy Umenie byť ženou s. r. o. Cesta na Kamzík 5B, 831 01 Bratislava, IČO: 50 518 046 ALEBO Umenie byť ženou KE, s.r.o., Cesta na Kamzík 5B, 83101 Bratislava, IČO: 51120330, ako správcu, a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné/ oznámenia prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.., a to na dobu do odvolania súhlasu.
Zároveň registrovaný udeľuje súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.

V Bratislave dňa 12. 12. 2018